آزمایشگاه های رایانه

شرح وظایف :

برگزاری تمامی کلاسهای عملی کامپیوتر رشته های مختلف دانشگاه

اطلاعات پرسنل:

نام و نام خانوادگی: منا باقری
پست سازمانی: کارشناس خدمات ماشینی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
اطلاعات تماس:
آدرس: رشت- دروازه لاکان-مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)- دانشکده علوم انسانی -داخلی ۱۲۰۲


نام و نام خانوادگی: اسماعیل ابراهیم زاده
پست سازمانی: کارشناس خدمات ماشینی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

اطلاعات تماس:
آدرس: رشت- دروازه لاکان-مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)- دانشکده علوم پایه - داخلی ۱۱۲۹

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۴