آزمایشگاه های رایانه

شرح وظایف:

برگزاری تمامی کلاسهای عملی کامپیوتر رشته های مختلف دانشگاه

اطلاعات پرسنل

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

منا باقری

پست سازمانی

مسئول فنآوری و سایت کامپیوتر

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

نام آزمایشگاه

سایت کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

شرح وظایف

پشتیبانی کلیه ی امور مربوط به سیستم ها- فنآوری اطلاعات و ارتباطات

و سایت کامپیوتر دانشکده

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:           1202                    تلفن مستقیم: 09903898990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

اسماعیل ابراهیم زاده

پست سازمانی

مسئول سایت کامپیوتر

دانشکده

دانشکده علوم پایه

نام آزمایشگاه

سایت های کامپیوتر دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

شرح وظایف

پشتیبانی کلیه ی امور مربوط به سیستم ها

برگزاری تمامی کلاسهای عملی کامپیوتر رشته های مختلف دانشگاه

برگزاری دفاع های آنلاین تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:           1129                تلفن مستقیم:

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۹