آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری (اداره آزمایشگاه ها)

نام و نام خانوادگی

مریم حسابی

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

علوم پایه

نام آزمایشگاه

تحقیقاتی شیمی تجزیه

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری شیمی فیزیک

شرح وظایف

کمک به اساتید و دانشجویان رشته شیمی جهت انجام پایان نامه دانشجویی ( دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد)

تهیه محلولها و معرفهای موردنیاز برای آزمایشها ، رسیدگی به تجهیزات ازمایشگاه و آماده نگه داشتن دستگاه ها ، رسیدگی به امور داخلی آزمایشگاه ، تهیه لیست خرید دستگاه ها، وسایل و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:   1085                        تلفن مستقیم:    33423308-013

آدرس پست الکترونیکی

        m.hesaby@gmail.com

سوابق اجرایی

کارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت فومن شیمی (1383-1382)

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( 1391-1383)

 کارشناس آزمایشگاه شیمی صنعتی کارشناسی شیمی کاربردی و عملیات واحد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1395 -  1391  )

کارشناس آزمایشگاه شیمی محاسباتی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1398 -1391)

کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1392 تاکنون)

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( 1395تاکنون)

سوابق تدریس: (دروس کارشناسی وکارشناسی ارشد شیمی و مهندسی شیمی)

مدرس مدعو دانشگاه آزاد مرکز رشت (از سال 1391-1386)

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز رشت (از سال 1391)

مدرس مدعو مرکز آموزش عالی قدر رشت(از سال1396)

سوابق پژوهشی

عضو انجمن شیمی ومهندسی شیمی ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

A CAM-B3LYP DFT Investigation of Atenolol Adsorption on the Surface of Boron Nitride and Carbon Nanotubes and Effect of Surface Carboxylic Groups

M Hesabi, G Ghasemi, Russian Journal of Physical Chemistry A 94 (8), 1678-1693(2020)

Investigation of carboxylation of carbon nanotube in the adsorption of anti-cancer drug: A theoretical approach

M Hesabi, R Behjatmanesh-Ardakani, Applied Surface Science 427, 112-125(2018)

DFT Study of N-hydroxyurea Adsorption Behavior onto Pristine and Iron-doped Single-walled Carbon Nanotube

M Hesabi,   Physical Chemistry Research 6 (1), 115-132(2018)

Interaction between anti-cancer drug hydroxycarbamide and boron nitride nanotube: A long-range corrected DFT study

M Hesabi, R Behjatmanesh-Ardakani, Computational and Theoretical Chemistry 1117, 61-80

(2017)

Magnetite nanoparticles with surface modification for removal of methyl violet from aqueous solutions

F Keyhanian, S Shariati, M Faraji, M Hesabi, Arabian Journal of Chemistry 9, S348-S354 (2016)

The interaction between carbon nanotube and skin anti-cancer drugs: a DFT and NBO approach

M Hesabi, M Hesabi, Journal of Nanostructure in Chemistry 3 (1), 22 (2013)

The Interaction between Dopamine and Carbon Nanotube: A DFT and NBO Approach

M Hesabi, Journal of  Physical and Theoretical Chemistry  8 (4), 261-265 (2012)

Estimation of solubility parameter using equations of state

EK Goharshadi, M Hesabi, Journal of molecular liquids 113 (1-3), 125-132(2004)

Omission of Ecstacy-like drugs by nanotube: A DFT and NBO approach

Maryam Hesabi, Naghmeh Dalili Mansour

14th  Iranian physical chemistry conference university of Tehran, kish,February 25-28 , 2011

Solvent effect on albumin : a theoretical approach

Naghmeh  Dalili Mansour, Ataollah.Sojasi, Maryam. Hesabi

14th  Iranian physical chemistry conference university of Tehran, kish,February 25-28 , 2011

Shahab Shariati, Freshteh Keyhanian, Mohammad Faraji, Maryam Hesabi

"Application of surfactant modified magnetic nanoparticles for removal of methyl violet from aqueous solutions"

36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry (ISEAC 36, 5 th – 9th

Oct.(Italy, 2010)

 طرح پژوهشی:

  • بررسی برهم کنش نانولوله ها با آتنولول با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی (مجری طرح)

  • استفاده از ذرات نانو مغناطیسی اصلاح شده با سورفکتانت جهت حذف رنگ بنفش متیل (همکار طرح)

تالیف :

دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1 (دانشگاه آزاد واحد رشت)

دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک (دانشگاه پیام نور)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری (اداره خدمات آزمایشگاهی وکارگاهی)

نام و نام خانوادگی

محمدرضا صفابخش

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

علوم پایه

نام آزمایشگاه

تحقیقاتی شیمی تجزیه

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی

شرح وظایف

تهیه مواد شیمیایی و مصرفی مورد نیاز، رسیدگی به تجهیزات آزمایشگاه، رسیدگی به امور داخلی آزمایشگاه، تهیه لیست خرید تجهیزات و مواد مصرفی، کمک به امور انجام
پایان­نامه­های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، پیگیری و رفع مشکلات احتمالی در آزمایشگاه از قبیل تأسیسات و...

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:  1090                             تلفن مستقیم: ----

آدرس پست الکترونیکی

Safa_476@yahoo.com

سوابق اجرایی

1- رئیس اداراه تدارکات در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت از سال 1385 تا 1389

2- مدیرا مور فرهنگی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان از سال 1389 تا 1392

3- مسئول ستاد شاهد و ایثارگران دردانشگاه علوم و تحقیقات گیلان از سال 1390 تا 1392

4- مسئول ستاداقامه نماز در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان از سال 1390 تا 1392

5- مسئول کانون قرآن و عترت در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان از سال 1391 تا 1392

6- کارشناس آزمایشگاه­های علوم پایه و فنی مهندسی در دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت از سال 1393 تا 1399

7- کارشناس مسئول فنی و ناظر بهداشتی درکارخانجات تولید پودر و روغن ماهی ازسال 1378 تا 1398

8- کارشناس رسمی دادگستری در امور محصولات دامی، آبزیان و امور زراعی از سال 1384 تا 1399

سوابق پژوهشی

*پذیرش و چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی زیست ­شناسی دریا باعنوان: «تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمرSaccharomyces    Cerevisiae بر شاخض میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso)».

* پذیرش و چاپ مقاله درمجله علمی آبزیان با عنوان: «تعیین شاخص­های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر».

* پذیرش و چاپ مقاله در مجله توسعه آبزی پروری با عنوان: «بررسی تأثیر سلنیوم بر شاخص­های رشد، ترکیب لاشه و برخی از شاخص­های خونی فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso Huso)».

* پذیرش مقاله درمجلهIranian Journal of Fisheries Sciences باعنوان:

“Effect of Dietary Selenium on Growth Performance, Survival Rate and Biochemical Blood Profile of Formed Juvenile Beluga (Huso huso)

همکار در طرح پژوهشی با عنوان هیدروپیریمیدین -(1H)-2اون بدون استخلاف در C-5با تابش­دهی دستگاه میکروویو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سال 1385.

* تدریس در دروس نظری زیست شناسی و علوم زیستی در دانشگاه­های پیام نور و آزاد اسلامی استان گیلان.

*همکاری در تدریس دروس عملی بیوشیمی، تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی دردانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان.

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹