آزمایشگاه شیمی تجزیه

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مرجان شعبان زاده

شرح وظایف:

آزمایشگاه شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، تحقیقاتی شیمی فیزیک

۱- تهیه محلولها و معرف های مورد نیاز آزمایشگاه

۲- آماده سازی مواد اولیه برای آزمایش

۳- کمک در برگزاری آزمایشگاه

۴- تهیه وسایل مربوط به آزمایش

۵- آموزش کار با دستگاه ها برای دانشجویان

۶- توضیح آزمایشات برای دانشجویان

۷- تنظیم درخواست خرید مواد و محلولهای مورد نیاز برای ترم های آینده

۸- پاسخ به سوالات علمی دانشجویان و رفع اشکالات آنها

۹- کمک به تدوین گزارش کار برای دانشجویان

۱۰- رفع مشکلات احتمالی اعم از تاسیسات، خدمات و...

۱۱- تنظیم درخواست تعمیر دستگاهها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی محض

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۱۳    آدرس پست الکترونیکی: marjan.shabanzadeh[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۴