آزمایشگاه زیست شناسی

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: غلامرضا صفری

شرح وظایف:

۱- آماده کردن مواد آزمایشگاهی قبل از انجام هر جلسه

۲- برنامه ریزی هفتگی کلاسهای آزمایشگاه

۳- تهیه تجهیزات و تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی

۴- کمک در انجام آزمایشها به دانشجویان و طریقه کار با دستگاهها

۵- گروه بندی دانشجویان در شروع هر ترم آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۳  آدرس پست الکترونیکی: Mehransafari87[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- همکاری در طرح پژوهشی تولید اسید پروبیونیک به روش تخمیر توسط باکتری پروپیونی باکتریوم و بهینه سازی فرایند به روش تاگوچی(مشترک با دکترانوری)

۲- همکاری در طرح پژوهشی بررسی مقاومت دارویی عفونت های باکتری های مهم عفونت زای بیمارستانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستهای دولتی شهر رشت (مشترک با دکترانوری).

۳- مطالعه کوکسید یوز در ماکیان بومی اطراف شهر رشت (پایان نامه).

۴- بهینه سازی تولید آنزیم الکالین پروتئاز بوسیله گونه های باسیلوس جدا شده از پوسته باقلا بعنوان یک سوبسترای جدید (مشترک با دکترانوری)

۵- مقاله تولید اسیدپروپیونیک توسط باکتری پروپیونی باکتریوم به روش تغییر در کشت ناپیوسته و بررسی اثر نوع سوبسترا در فرآیند (مشترک با دکترانوری)

۶- پوستر مطالعه کوکسیدیوز در ماکیان بومی اطراف شهر رشت در کنگره انگل شناسی تهران، ۱۳۹۳ (مشترک با دکترهوشمند)

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۴