مسئول دفتر معاونت

 

نام حوزه:معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: محمد شیرزاد

شرح وظایف: انجام امور اداری دفتر، بررسی و انجام امور مرتبط با دانشجویان درخصوص صورتجلسه دفاع و جمع آوری و دسته بندی مقالات و ثبت نمره و درخواستهای دانشجویان، انجام امور محوله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۲۴۳۰۷     تلفن داخلی: ۱۱۵۲

سوابق اجرایی: انتظامات دانشگاه علی الخصوص خوابگاه خواهران (۸ سال)، انبار ( بیش از ۴سال)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهش و فناوری 

نام و نام خانوادگی: علی دلپسند

شرح وظایف:

- راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان

- جوابگویی ارتباطات تلفنی و انجام امور فاکس

- نگهداری اسناد و مدارک

- تنظیم جلسات و ملاقاتها

- انجام امور اداری و دفتری

- ابلاغ دستورات معاونت محترم حوزه و پیگیری آن

- تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مسائل مهم حوزه

- اجرای برنامه های عملیاتی براساس دستورالعمل های معاونت

- انجام امور طرحهای ارسالی از ستاد هماهنگی و دیگر دانشگاهها

- انجام امور محوله

- هماهنگی در برگزاری جلسات و همایشها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی 

اطلاعات تماستلفن مستقیم: ۳۳۴۲۴۳۰۷     تلفن داخلی: ۱۱۵۲   

 

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۴