رئیس اداره آزمایشگاهها

نام حوزه: معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: نقی حقیقت مهدیخانمحله

شرح وظایف:

- انجام هماهنگی های لازم بین معاونت پژوهشی و معاونت اداری و مالی برای خرید لوازم، مواد آزمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی

- انجام هماهنگی های لازم بین معاونت پژوهشی و معاونت عمران برای ساخت آزمایشگاههای جدید

- انجام امور اداری مربوط به اداره آزمایشگاههای در سازمان مرکزی

- کمک به انجام پایان نامه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی و زراعت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۱۲  آدرس پست الکترونیکی:  Naghi.Haghighat[at]yahoo.com  

سوابق اجرایی: رئیس اداره آزمایشگاهها از سال ۱۳۸۷ تاکنون

سوابق پژوهشی: 

۱- همکار طرح پژوهشی (( بررسی امکان استفاده از ملاس نیشکر به عنوان اصلاح کننده خاک))

۲- همکار طرح پژوهشی (( بررسی تاثیر اصلاح کننده های کربنی و اسیدی در جلوگیری از تصعید آمونیاک و افزایش ازت کل کمپوست))

۳- همکار طرح پژوهشی (( بررسی امکان استفاده از لجن آهکی کارخانه کاغذ به عنوان اصلاح کننده خاک))

۴- همکار طرح پژوهشی (( آنالیز ژنتیکی پروتئین برنج))

۵- همکاری در ارائه مقاله (( امکان تهیه تقشه طبقه بندی شده باغات زیتون به کمک آمار بازتاب های طیفی))

۶- همکاری در ارائه مقاله به صورت سخنرانی ((Some models for preparing erusion futured map))

۷- همکاری در ارائه مقاله (( Investigation of some models derved data layers integration in geographic))
 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۴