آزمایشگاه گیاهشناسی و هرباریوم

نام حوزه: معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: سیده طیبه پورخلیلی

شرح وظایف: مسئول و کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی و هرباریوم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۱۱  آدرس پست الکترونیکی: pourkhalili shadi[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۴