آزمایشگاه میکروبیولوژی

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری (دانشکده کشاورزی)

نام و نام خانوادگی: علیرضا مسرور رودسری

شرح وظایف: برگزاری کلاسهای عملی آزمایشگاه به همراه استاد، محلول سازی و تهیه ابزارآلات آزمایشگاهی و اجرای بخش عملی دروس آزمایشگاهی، کارشناسی درس عملیات تلقیح مصنوعی، همکاری با دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه در پایان نامه و ارائه آن

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی تولیدات دامی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۹۱   آدرس پست الکترونیکی: alireza masror[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: مسئولیت آزمایشگاه میکروبیولوژی از سال ۱۳۷۱ تاکنون

سوابق پژوهشی:

۱- مقایسه اثر موضعی گیاه Dianthus caryopuyllus و محلول لیدوکائین در سطح پوست پدسگ

۲- بررسی بهسازی خاکهای میکروبی ( همکاری در پایان نامه دکتری)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: شیده پورخلیلی

شرح وظایف: آزمایشگاه میکروبیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۰  آدرس پست الکترونیکی: shidepourkhalili[at]gmail.com

سوابق اجرایی:

- عضو انجمن علمی میکروبشناسی ایران از سال ۸۵

- همکاری با مجله علمی علوم پزشکی با ارائه سرفصلنامه موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی گردید

- همکاری در تالیف ۱۰۰۰ آزمون میکروب پزشکی دکتر محمدکریم رحیمی

- مقاله بررسی اپیدمیولوژیک و ریسک فاکتورهای ۳۷۷ بیمار مبتلا به (AIVA17 )

سوابق پژوهشی:

۱- مقاله فعالیت ضد باکتریایی عصاره سیر روی سویه های مقاوم به داروی استاف اورئوس، مجله ISI، جلد ۵، شماره ۳۱، سال ۹۰

۲- طرح پژوهشی بررسی مقاومت به وانکومایسین به روش PCR و مقایسه نتیج با روش های مرسوم تعیین حساسیت دارویی در باکتری استامینوکوکوس اورئس جدا شده از نمونه های بیماران سال ۸۹، پژوهشی از نوع تجربی- آزمایشگاهی

۳- غیر فعال سازی برخی گونه های باکتریایی جهت گندزدایی سطوح توسط ارزن (مجله علوم پزشکی)

۴- همکاری در تالیف کتاب فشرده میکروبیولوژی دکتر محمدکریم رحیمی

۵- همکاری در ترجمه کتاب میکروبیولوژی جاوتر (دوجلد) با آقای محمدکریم رحیمی

۶- همکاری در تالیف فشرده ویروس شناسی پزشکی دکتر رحیمی

۷- همکاری در تالیف فشرده ویروس شناسی پزشکی دکتر رحیمی

۸- طرح پژوهشی تشخیص عفونتزائی سیتومگالوویروس با استفاده از تست الایزا، سال ۸۶

 

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۴