مجلات علمی فارسی

مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
عنوان مجله و  آدرس وب سایت معرفی

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

http://jshsp.iaurasht.ac.ir

 

توانمندسازی سرمایه انسانی

http://jhce.iaurasht.ac.ir

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۶