فرم های پژوهشی اعضای هیات علمی

فرم های پژوهشی اعضای هیات علمی

 

فرم طرح پژوهشی فردی سه ساله    

فرم صفر طرح های پژوهشی (جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی حتما فرم شناسنامه طرح پژوهشی هم باید ارائه گردد)

شناسنامه طرح پژوهشی(فرم الف)

فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی (آخرین بروز رسانی دی ماه ۹۸)

فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی ( مخصوص علوم پزشکی) آخرین بروز رسانی دی ماه ۹۸

فرم گرنت سال ۹۹

فرم قرارداد طرح های برون دانشگاهی (پرکردن فرم شناسنامه طرح پژوهشی همراه با فرم قرارداد طرح های برون دانشگاهی الزامی است.)

چهارچوب تنظیم گزارشات طرحهای تحقیقاتی(توجه: لطفا نوع گزارش اعم از دوره ای یا نهایی در قسمت بالایی گزارش درج گردد.)

فرم شناسنامه مقاله

فرم شناسنامه کتابهای پیشنهادی

فرم اطلاعات و تعهد فروش کتاب

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

فرم تعهد متقابل فصلنامه واحدها و نویسندگان مقاله

فرم قرارداد حق نظارت بر طرح های پژوهشی

فرم تعهد و تایید تشویقی مقاله

فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی (خرداد ۹۹)   

--------------------------------

مدارک کد اخلاق اعضای هیات علمی

اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق 

راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه 

فرم خام رضایت آگاهانه 

فرم درخواست کد اخلاق 

فرم طرح پیشنهادی اعضای هیات علمی 

لیست مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق  

چک لیست کار با حیوانات 

--------------------------------

  • لازم است افراد متقاضی سفر برای تکمیل فرم های مربوطه به دفتر مدیریت محترم حراست دانشگاه مراجعه نمایند

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹