فرم های پژوهشی دکتری

فرم های پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری

مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد رشت) جهت استاد راهنما، مشاور و داور(علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در این برگه فرم شماره ۲- درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره       ) نیز الزامی می باشد.)

 

فرم الف   

فرم درخواست پیش دفاع رساله دکتری

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری

فرم درخواست تصویب موضوع رساله­ ی دکترای تخصصی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه دکترای تخصصی

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور

فرم شماره ۷

برگه ارزشیابی جلسه دفاع ار رساله دکتری

فرم انصراف از ارائه مقاله

فرم ب

فرم گزارش دوره ای پایان نامه / رساله

دعوتنامه جلسه دفاع

صورتجلسه پیش دفاع دکتری         

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری    

فرم اعلام نظر داور دکتری

فرم تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری

فرم تحویل نسخه های رساله دکتری

نامه به داوران و ناظر

فرم محاسبه حق الزحمه اساتید مدعو برای پرداخت حق الزحمه پایان نامه یا رساله

روال انجام کار رساله دکتری

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc./M.A) و رساله دکتری (ph.D)

مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع