فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

جهت مشاهده مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد رشت) جهت استاد راهنما، مشاور و داور (اینجا) کلیک کنید(علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در این برگه فرم شماره ۲، درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره نیز الزامی می باشد)      

فرم انتخاب استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور دوم

شناسنامه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فرم الف   

فرم درخواست پیش دفاع از رساله دکتری   

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری   

فرم درخواست تصویب موضوع رساله­ ی دکترای تخصصی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه دکترای تخصصی 

فرم شماره ۷

فرم ارزشیابی جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی (دانشجویان ما قبل ۹۵)  

فرم ارزشیابی جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی (دانشجویان ورودی مهر ۹۵)   

فرم انصراف از ارائه مقاله

فرم ب دانشجویان دکتری   

دعوتنامه جلسه دفاع

فرم صورتجلسه پیش دفاع دکتری         

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری (دانشجویان ماقبل  ۹۵)  

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری (دانشجویان ورودی مهر ۹۵)    

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی    

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی    

تعهدنامه اصالت پذیرش مقاله  

فرم تعهدنامه اصالت ‍‍‍‍ پایان نامه/ رساله  

فرم انصراف استادان راهنما و مشاور   

فرم اعلام نظر داور دکتری

فرم تحویل نسخه های رساله دکتری

نامه به داوران و ناظر

فرم محاسبه حق الزحمه اساتید مدعو برای پرداخت حق الزحمه پایان نامه یا رساله

روال انجام کار رساله دکتری

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc./M.A) و رساله دکتری (ph.D)

(جدید) دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی (به روز رسانی شده در مرداد ۹۸)

مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع

---------------------------------------- 

فرم ها و مدارک لازم جهت دریافت کد اخلاق 

اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق 

راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه 

فرم خام رضایت آگاهانه 

فرم درخواست کد اخلاق 

فرم طرح پیشنهادی دانشجویان

لیست مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق 

چک لیست کار با حیوانات 

---------------------------------------- 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۹