فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

جهت مشاهده مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد رشت) جهت استاد راهنما، مشاور و داور (اینجا) کلیک کنید(علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در این برگه فرم شماره ۲، درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره نیز الزامی می باشد)      

فرم تعهدنامه عدم پرداخت شهریه دانشجویان دکتری تخصصی    

فرم اعلام آمادگی پیش دفاع دکتری تخصصی   

نکات ضروری موردنیاز در خصوص مقالات مستخرج از رساله دکتری تخصصی 

فرم شماره 1- ارزیابی مدیریت پژوهش از رساله دکترای تخصصی

فرم شماره 2- متمم فرم ارزیابی مدیریت پژوهش از رساله دکترای تخصصی در گزارش شش ماهه  

فرم شماره 3- فرم ارزشیابی دفاع از رساله دکتری تخصصی  

فرم شماره 5- 1- صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی- مختص دانشجویانی که دارای 5 امتیاز پژوهشی هستند  

فرم شماره 5- 2- صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی- مختص دانشجویانی که دارای 5.01 الی 7 امتیاز پژوهشی هستند  

فرم شماره 5-3- صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی- مختص دانشجویانی که دارای بیش از 7 امتیاز پژوهشی هستند  

فرم تعهدنامه اصالت پذیرش مقاله   

فرم اعلام آمادگی برای ارائه پیشنهادیه دکتری سامانه پژوهشیار 

فرم انتخاب استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور دوم

فرم تعهد استاد خارج از دانشگاه آزاد اسلامی   

شناسنامه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فرم الف   

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی  

فرم درخواست تصویب موضوع رساله­ ی دکترای تخصصی

فرم شماره 4  انصراف از مقاله دکتری

فرم ب دانشجویان دکتری   

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی    

فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه/ رساله  

فرم انصراف استادان راهنما و مشاور   


فرم محاسبه حق الزحمه اساتید مدعو برای پرداخت حق الزحمه پایان نامه یا رساله

روال انجام کار رساله دکتری

فرم شماره 7- فرم مجوز تایپ و صحافی   

فرم تحویل نسخه های رساله دکتری   

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc./M.A) و رساله دکتری (ph.D)

(جدید) دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی (به روز رسانی شده در مرداد ۹۸)

مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع

جهت دسترسی به فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور کلیک  کنید

---------------------------------------- 

فرم ها و مدارک لازم جهت دریافت کد اخلاق 

فرم های کد اخلاق(پکیج کامل شامل کلیه فرم ها) جدید  به روز رسانی در 24 مهر 1400

---------------------------------------- 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۰