فرم های پژوهشی ارشد

فرم های پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

شناسنامه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت موضوع پروپوزال در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد رشت) جهت استاد راهنما، مشاور و داور(علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در این برگه فرم شماره ۲- درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره) نیز الزامی می باشد.)

فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی مهر ۹۵ به بعد)

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی مهر ۹۵ به بعد)

فرم تعیین ارزش مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی مهر ۹۵ به بعد)

فرم تعهد اصالت ارائه مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد)

فرم شماره ۱۱ -  صورتجلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ( ورودی های قبل از سال  ۱۳۹۵)   

فرم شماره ۱۱ - صورتجلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (ورودی مهر سال ۱۳۹۵ به بعد)    

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(آخرین بروز رسانی ۹۷/۶/۲۵)  

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری حرفه ای

فرم تعهد دانشجویان درخصوص اخذ پایان نامه با اساتیدی که ظرفیت پایان نامه آنها تکمیل شده است

فرم شماره ۱(پروپوزال)- درخواست تصویب موضوع پایان نامه

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری

فرم موضوع پایان نامه گروه جغرافیا

فرم الف- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد- چکیده پایان نامه

فرم ب- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد - چکیده پایان نامه  

فرم شماره ۴- فرم درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق و...

فرم انتخاب استاد مشاور  

فرم گزارش دوره ای پایان نامه/رساله

فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره ۲- برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  

فرم شماره ۳- فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع   

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

فرم انصراف از ارائه مقاله

فرم درخواست مهلت ارائه مقاله

فرم شماره ۷- فرم مجوز تایپ و صحافی پایان نامه

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (تحویل cd به حوزه پژوهشی حتما به همراه قاب آن باشد.)

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تقویم ارائه و تحویل  پروپوزال­های کارشناسی ارشد 

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc./M.A) و رساله دکتری (ph.D)

مراحل انجام کار پایان نامه کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۷