آزمایشگاه شیمی آلی

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی:لیلا پورمحمد

شرح وظایف:

آزمایشگاه شیمی آلی

۱- تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای انجام آزمایشات

۲- تهیه وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

۳- تهیه محلولها و معرفه ها

۴- کمک در برگزاری کلاسها

۵- آموزش کار با دستگاهها برای دانشجویان

۶- توضیح آزمایشات برای دانشجویان

۷- پاسخ به سوالات علمی دانشجویان و رفع اشکالات آنها

۸- کمک به تدوین گزارش کار برای دانشجویان

۹- رفع مشکلات احتمالی اعم از تاسیسات، خدمات و...

۱۰- تنظیم درخواستهای خرید و تعمیرات برای آزمایشگاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماسداخلی: ۱۱۵۶   آدرس پست الکترونیکی: leila_pourmohammad[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- مسئول فنی شرکت تولید مواد شوینده

۲- مدیرتولید شرکت تولید

۳- مسئول آزمایشگاه شیمی شرکت تحقیقاتی

۴- مسئول آزمایشگاه شیمی واحدرشت

سوابق پزوهشی:

 

1- laboratory production method of chemical absorptive oxygen kits-A.Rafizadeh,...,L.Pourmohammad- Biology JSIAU- Vol.20, No.78/1, winter2011, p.85-90

2- Apolication a colorimetric method for qualitative analysis of methanol- Ali Rafizadeh, shahab shariati,Leila Pourmohammad- Forensic medicine- Vol.16, No.2, summer 2010, p.84-94

3- Introducing a colorimetric method for the pection of methanol in several types of drinks- Ali Rafizadeh, Leila Pourmohammad,...-J of Mazandaran university of medical sciences bimonthly- Vol.21, No.84, october 2011, p149-153

4- Synthesis and kinetic resolution of juryl substituted seconolary carbinols by porcine pancreatic lipase- J.Iran.soc, Vol.5, No.2, juan 2008, p.238-243

5- synthesis and kinetic resolution of tienyl substituted secondary carbinols by ppl

۶- استخراج آلومینیوم از پوکسیت

۷- استخراج نقره از محلول ظهور عکاسی

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۳۹۴