آزمایشگاه شیمی معدنی

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: سیده زهرا مستشاری

شرح وظایف: تهیه محلولها و معرفهای موردنیاز برای آزمایشها، تهیه وسایل مورد نیاز برای آزمایشگاه، کمک در برگزاری کلاسها، آموزش کار با دستگاهها به دانشجویان، رفع مشکلات احتمالی از جمله خرابی دستگاهها و مشکلات تاسیساتی، تهیه لیست خریدهای مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی:۱۰۸۴   آدرس پست الکترونیکی: sZmostashari[at]gmail.com

 

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۴