آزمایشگاه شیمی معدنی

نام حوزه

معاونت پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی

مریم حسابی

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

علوم پایه

نام آزمایشگاه

شیمی معدنی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری شیمی فیزیک

شرح وظایف

همکاری با اساتید در برگزاری کلاس دروس عملی ، تهیه محلولها و معرفهای موردنیاز برای آزمایشها ، رسیدگی به تجهیزات ازمایشگاه و آماده نگه داشتن دستگاه ها برای اجرای دروس عملی ، رسیدگی به امور داخلی آزمایشگاه ، تهیه لیست خرید دستگاه ها، وسایل و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:   1156                               تلفن مستقیم :     33423308 -013

آدرس پست الکترونیکی

      m.hesaby@gmail.com

سوابق اجرایی

کارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت فومن شیمی (1383-1382)

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( 1391-1383)

 کارشناس آزمایشگاه شیمی صنعتی کارشناسی شیمی کاربردی و عملیات واحد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1395 -  1391  )

کارشناس آزمایشگاه شیمی محاسباتی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1398 -1391)

کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1392 تاکنون)

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ( 1395تاکنون)

سوابق تدریس: (دروس کارشناسی وکارشناسی ارشد شیمی و مهندسی شیمی)

مدرس مدعو دانشگاه آزاد مرکز رشت (از سال 1391-1386)

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز رشت (از سال 1391)

مدرس مدعو مرکز آموزش عالی قدر رشت(از سال1396)

سوابق پژوهشی

عضو انجمن شیمی ومهندسی شیمی ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

A CAM-B3LYP DFT Investigation of Atenolol Adsorption on the Surface of Boron Nitride and Carbon Nanotubes and Effect of Surface Carboxylic Groups

M Hesabi, G Ghasemi, Russian Journal of Physical Chemistry A 94 (8), 1678-1693(2020)

Investigation of carboxylation of carbon nanotube in the adsorption of anti-cancer drug: A theoretical approach

M Hesabi, R Behjatmanesh-Ardakani, Applied Surface Science 427, 112-125(2018)

DFT Study of N-hydroxyurea Adsorption Behavior onto Pristine and Iron-doped Single-walled Carbon Nanotube

M Hesabi,   Physical Chemistry Research 6 (1), 115-132(2018)

Interaction between anti-cancer drug hydroxycarbamide and boron nitride nanotube: A long-range corrected DFT study

M Hesabi, R Behjatmanesh-Ardakani, Computational and Theoretical Chemistry 1117, 61-80

(2017)

Magnetite nanoparticles with surface modification for removal of methyl violet from aqueous solutions

F Keyhanian, S Shariati, M Faraji, M Hesabi, Arabian Journal of Chemistry 9, S348-S354 (2016)

The interaction between carbon nanotube and skin anti-cancer drugs: a DFT and NBO approach

M Hesabi, M Hesabi, Journal of Nanostructure in Chemistry 3 (1), 22 (2013)

The Interaction between Dopamine and Carbon Nanotube: A DFT and NBO Approach

M Hesabi, Journal of  Physical and Theoretical Chemistry  8 (4), 261-265 (2012)

Estimation of solubility parameter using equations of state

EK Goharshadi, M Hesabi, Journal of molecular liquids 113 (1-3), 125-132(2004)

Omission of Ecstacy-like drugs by nanotube: A DFT and NBO approach

Maryam Hesabi, Naghmeh Dalili Mansour

14th  Iranian physical chemistry conference university of Tehran, kish,February 25-28 , 2011

Solvent effect on albumin : a theoretical approach

Naghmeh  Dalili Mansour, Ataollah.Sojasi, Maryam. Hesabi

14th  Iranian physical chemistry conference university of Tehran, kish,February 25-28 , 2011

Shahab Shariati, Freshteh Keyhanian, Mohammad Faraji, Maryam Hesabi

"Application of surfactant modified magnetic nanoparticles for removal of methyl violet from aqueous solutions"

36th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry (ISEAC 36, 5 th - 9 th oct 2010, Italy).

طرح پژوهشی:

بررسی برهم کنش نانولوله ها با آتنولول با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی (مجری طرح)

استفاده از ذرات نانو مغناطیسی اصلاح شده با سورفکتانت جهت حذف رنگ بنفش متیل (همکار طرح)

تالیف:

دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1 (دانشگاه آزاد واحد رشت)

دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک (دانشگاه پیام نور)

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹