آزمایشگاه شیمی عمومی

نام حوزه

حوزه معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی

مرجان شعبان زاده

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

مدیریت و حسابداری

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه شیمی عمومی

آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناسی شیمی محض

شرح وظایف

1-تهیه محلولها و معرف های مورد نیاز آزمایشگاه

۲- آماده سازی مواد اولیه برای آزمایش

۳- کمک در برگزاری آزمایشگاه

۴- تهیه وسایل مربوط به آزمایش

۵- آموزش کار با دستگاه ها برای دانشجویان

۶- توضیح آزمایشات برای دانشجویان

۷- تنظیم درخواست خرید مواد و محلولهای مورد نیاز برای ترم های آینده

۸- پاسخ به سوالات علمی دانشجویان و رفع اشکالات آنها

۹- کمک به تدوین گزارش کار برای دانشجویان

۱۰- رفع مشکلات احتمالی اعم از تاسیسات، خدمات و...

۱۱- تنظیم درخواست تعمیر دستگاهها

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:       1280                        تلفن مستقیم: ----

آدرس پست الکترونیکی

     marjan.shabanzadeh@yahoo.com

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۹