آزمایشگاه شیمی عمومی

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: سوده فولادمهر

شرح وظایف: آماده سازی محلولها و مواد و وسایل جهت برگزاری کلاسها و تشریح آزمایشها برای دانشجویان و کمک به انجام صحیح آنها، نگهداری و حفاظت از دستگاهای موجود.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی محض

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۴