کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: فریبا باقری

شرح وظایف: کلیه امورمربوط به کتابخانه: پاسخگویی به مراجعه کنندگان، فهرست نویسی (ورود اطلاعات به کامپیوتر)، آماده سازی کتاب برای قراردادن در داخل قفسه، تهیه آمار، تهیه و سفارش کتاب، ثبت کتابها، گرفتن عضو جدید، فایل کردن کتابها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۲

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زری میرزاجانی دارستانی

شرح وظایف: کلیه امور سفرهای اساتید جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی، فهرست نویسی(ورود اطلاعات به کامپیوتر آماده سازی کتاب برای قراردادن در داخل قفسه، تهیه آمارهای مختلف، تهیه سفارشات کتب، ثبت کتابها، ثبت مدارک اعضای جدید کتابخانه، فایل کردن کتب، جوابگویی به مراجعه کنندگان و کلیه امور مربوط به کتابخانه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۶۳   آدرس پست الکترونیکی: z.mirzajani[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱۱ سال کار آموزشی، مسئول آموزش معلمان و تربیت بدنی

۸ سال حوزه پژوهشی، امور پایان نامه ها و دفتر مجله

سوابق پژوهشی: پذیرفته شدن مقالات در همایشهای دانشگاه، نفرسوم همایش بین المللی شمس طوس امام رضا(ع) در کشور، چاپ مقالات در نشریه دانشگاه(۱۱مقاله)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۴