بخش پایان نامه ها

 

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: آمنه رمضانی

شرح وظایف: مسئول تحویل کلیه پایان نامه های تمام رشته ها به همراه CD (کنترل اطلاعات CD از طریق رایانه)، کنترل پایان نامه جهت درج صورتجلسه دفاع و فرم تعهد اصالت، تحویل رسید موقت ثبت پایان امه در سایت ایران داک، ثبت در دفتر و ورود اطلاعات در رایانه.

 

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۹