کتابخانه مرکزی

نام حوزه

پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

اسماعیل نوروزی

پست سازمانی

کارشناس کتابخانه

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ادبیات

شرح وظایف

مسئول میز امانات

اطلاعات تماس

تلفن داخلی: 1060               تلفن مستقیم: 33424071 

آدرس پست الکترونیکی

سوابق اجرایی

حوزه حراست – تدارکات – مسئول خدمات – کارشناس پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه

پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

زهرا دبیری

پست سازمانی

کارشناس کتابخانه

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

شرح وظایف

 

اطلاعات تماس

تلفن داخلی: 1060           

آدرس پست الکترونیکی

سوابق اجرایی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۹