بخش مرجع

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: نیره دافچاهی

شرح وظایف: مسئول کتابخانه مرجع و تحویل کلیه پایان نامه های تمام رشته ها به همراه CD (کنترل اطلاعات CD از طریق رایانه)، کنترل پایان نامه جهت درج صورتجلسه دفاع و فرم تعهد اصالت، تحویل رسید موقت ثبت پایان امه در سایت ایران داک، ثبت در دفتر و ورود اطلاعات در رایانه.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سوابق اجرایی: ۴ سال مسئول آموزش علوم پایه پزشکی در واحد پزشکی تهران، ۴ سال کارشناس آموزش کمیسیون موارد خاص پزشکی در واحد پزشکی تهران، ۳ سال مسئول آموزش کشاورزی در دانشکده کشاورزی واحد، ۱/۵ سال در آموزش معلمان و مابقی در کتابخانه مرجع

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۴