رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

     نام و نام خانوادگی: نغمه دلیلی منصور                

آدرس: رشت- پل تالشان- مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)

آدرس پست الکترونیک: dalili[at]iaurasht.ac.ir

شماره تماس:  ۳۳۴۲۴۰۷۹-۰۹۳۳۴۶۵۳۴۷۰

 

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

دانشگاه محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷   

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق علمی و اجرایی:

 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای پژوهش های نوین در شیمی و کاربردهای آن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، ایران، آبان ۱۳۸۸.
 • عضو کمیته علمی دومین همایش دانشجویی منطقه ای شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران، آذر ۱۳۸۸.
 • عضو کمیته اجرایی همایش داخلی مباحث نوین در شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، آذر ۱۳۸۷.
 • دبیر اجرایی اولین همایش شیمی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، آذر ۱۳۹۲.
 • دبیر اجرایی اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، آذر ۱۳۹۳.
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی شیمی و فناوری نانو، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، آذر ۱۳۹۳.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مجلات  ISI و علمی پژوهشی:

1- N. Dalili Mansour, K. Zare, F. Gharib, N. Shadmani, "Calixarenes or Nanotubes: Which are better in Drug Delivery? " J. Nanosci., Vol. 2, No. 6, 2011, 213-217.

 1. N. Dalili Mansour, K. Zare, G. Ghasemi, " Investigation of Ethanol Effect on Albumin Active Site by Simulation Methods and Calculation of its Heat Capacity", J. Phys. Theo. Chem., Vol. 7, No. 3, 2010, 147-154.
 2. N. Dalili Mansour, K. Zare, A. Elsagh, "Theoretical  Study of Drug Delivery Ability of Carbon Nanotube", J. Phys. Theo. Chem., Vol. 7, No. 1, 2010, 15-21.
 3. M. Monajjemi, N. Dalili Mansour, A. kazemi, M. Khaleghian, "Investigation of Monte Carlo, Molecular Dynamics and Langevin Dynamics Simulation Methods  for Albumin-Methanol System and Albumin-Water System", J. Phys. Theo. Chem., Vol. 6, No. 1, 2009, 13-18.
 4. M. Monajjemi, F. Naderi, H. Aghaie, M. Yari, N. Dalili Mansour, S. Afsharnezhad, F. Mollaamin,"Study of thermodynamic functions values for CTAB" , Res. J. Chem. Environ., Vol. 11, No. 2, 2007, 56-62.

مقالات ارائه شده در همایش های معتبر:

 1. M. Mirzanejad, N. Dalili Mansour, " Theoretical Investigation of Interaction between Main Metals and Calix[4]arene" Proceeding of the 1st National Chemistry & Nanotechnology Conference, Iran, Dec. 2014.
 2. Sh. Honarvar, N. Dalili Mansour, " Investigation of Interaction between Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) and Drug Carriers: A Theoretical Approach " Proceeding of the 1st National Chemistry & Nanotechnology Conference, Iran, Dec. 2014.
 3. Z. Rastegar, N. Dalili Mansour, " NSAIDS Dissociation Constant Determination by Theoretical Method " Proceeding of the 1st National Chemistry & Nanotechnology Conference, Iran, Dec. 2014.
 4. M. Fathi, N. Dalili Mansour, "Theoretical Determination of Dissociation constants for Anti-HIV Drug " Proceeding of the 1st National Chemistry & Nanotechnology Conference, Iran, Dec. 2014.
 5. M. Malekzadeh, N. Dalili Mansour, "Dissociation Constant Determination of Anticancer Drugs: A Theoretical Approach" Proceeding of the 1st National Chemistry & Nanotechnology Conference, Iran, Dec. 2014.
 6. Sh. Jahanbakhsh, N. Dalili Mansour, A. Asadinejad,"Comparison between BN Nanotube and Calix[4]arene in Eliminating of Heavy Metals "Proceeding of the 20th Iranian seminar of organic chemistry, Iran, July 2013.
 7. Sh. Jahanbakhsh, N. Dalili Mansour, H. Kefayati,"Heavy metal omission by nanotubes or calixarenes"  Proceeding of National Conference on Nanotechnology and Green Chemistry- NCNG, Iran, March 2013.
 8. N. Dalili Mansour, S. Ghorbaninezhad "DFT Study and NBO Analysis of Nanotubes Containing Anti-HIV Drugs" Proceeding of the 15th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Sep. 2012.
 9. N. Dalili Mansour , H. Kefayati, F. Mahboubi "Investigation of Interaction between Nanotubes and Gemcitabineas an Anti Cancer Drug: A Theoretical Approach" Proceeding of the 15th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Sep. 2012.
 10. N. Dalili Mansour, H. Kefayati, F. Mahboubi, S. Ghorbaninezhad, "DFT Study and NBO Analysis of Nanotubes Containing Anti-HIV and Anti-Cancer Drugs" Proceeding of the 18th Iranian seminar of organic chemistry, Iran, March 2012.
 11. N. Dalili Mansour, A. Sojasi, M. Hesabi, "Solvent Effect on Albumin: a Theoretical Approach" Proceedings of the 14th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Feb. 2011.
 12. N. Dalili Mansour, Sh. Rahmdel, B. Pakdel, "DFT Study and NBO Analysis of Nanotubes Containing NSAID Drugs" Proceedings of the 14th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Feb. 2011.
 13. K. Zare, F. Gharib, N. Shadmani, N. Dalili Mansour, "Investigation of Complexes between Calix[4]arene and Molybdenum/Tungsten: a Theoretical Approach" Proceedings of First National Congress in New Chemistry, Iran, Apr. 2011.
 14. N. Dalili Mansour, Sh. Rahmdel, B. Pakdel, "Study of Drug Delivery of Nanotubes by DFT Method" Proceedings of 2nd Seminar of New Research in Chemistry & Chemical Engineering, Nov. 2010.
 15. N. Dalili Mansour, N. Nahrjou, "QM/Semiempirical Investigation of Interaction Between Nanotubes and Anticancer Drugs", Conference proceedings of NS2010, Iran, March 2010.
 16. N. Dalili Mansour, N. Nahrjou, G, Ghasemi, "Study of Interaction Between Carbon Nanotubes and Anticancer Drugs by Theoretical Methods", Proceedings of BSNANO, Iran, Dec. 2009.
 17. N. Dalili Mansour, S, Rahmdel, B. Pakdel, K. Rezazadeh, F. Khoushechin, "Quantum Mechanics/Semiempirical Study of Zigzag and Armchair Nanotubes Including some Small Biological Molecules", Proceedings of New Research & Application in Chemistry, Iran, Sep. 2009.
 18. N. Dalili Mansour, F. Naderi, "Review and application of Bioinformatics", Proceedings of conference of Defend of Biological Effects, Iran, Sep. 2004.

سوابق آموزشی:

 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۸۲- تاکنون)

دروس تدریس شده: شیمی فیزیک- مبانی شیمی کوانتومی- مبانی طیف سنجی مولکولی- ترمودینامیک آماری- شیمی فیزیک پیشرفته

استاد راهنمای ۱۲ دانشجوی رشته شیمی

استاد مشاور ۳ دانشجوی رشته شیمی