مدیر توسعه فناوری، خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعت

مدیر توسعه فناوری، خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی: پیمان بیات

اطلاعات تحصیلی

- کارشناسی مھندسی برق- الکترونیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک) پایان نامھ: شبیھ سازی یک سیستم مخابراتی)

- کارشناسی ارشد مھندسی نرم افزار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک) پایان نامھ: بالا بردن قابلیت اطمینان در سیستم ھای توزیع شده)

- دکترای مھندسی سیستم ھای کامپیوتری- دانشگاه UPM مالزی) – پایان نامه: بھبود تحمل پذیری خطا در سیستم ھای توزیع شده بر اساس پروتکل TCP )

تجربیات کاری:

 • طراحی و برنامه نویسی نرم افزار: مشاورین شرکت پارس سیستم تھران- از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨١
 • طراحی و برنامه نویسی نرم افزارھای بر پایه لینوکس: شرکت آلومرول ایران - اراک از سال ١٣٨١ تا سال ١٣٨٤
 • پژوھشگر جھاد دانشگاھی - دانشگاه تربیت مدرس: از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٨٦
 • تدریس دروس تخصصی مھندسی نرم افزار از سال ١٣٨١ تا کنون، در دانشگاه ھای صنعتی اراک و آزاد تفرش
 • مشاور ریاست سازمان کارآفرینی اشتغال از در سالھای ١٣٨٤ تا ١٣٨٦
 • مدیر پروژه نرم افزارھای سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور معاون آن سازمان- سالھای ٩١ و ٩٢
 • پژوھشگر تمام وقت پژوھشگاه ھوا فضای ریاست جمھوری- ھمکاری موثر در ارتباطات کاوشگر و کپسول زیستی با زمین - سالھای ٩١ تا ٩٣

اختراعات:

 •  تشخیص سکتھ مغزی ایسکیمیک در تصاویر CT Scan –
 • تفکیک سکتھ ھای مغزی ایسکیمیک و ھوموروژیک در تصاویر CT Scan

برگزاری و ارایه کارگاهها:

 • مقالھ نویسی فارسی و انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی تفرش- سال ٩١
 • بکارگیری عملیاتی نرم افزار شبیھ ساز OPNET دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان - سال ١٣٩٢
 • شبیھ سازی شبکھ با OPNET دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سال ٩٣
 • امنیت دیوار آتش روتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سال ٩٣

خبره در نرم افزارها:

1- R and Rapid Miner (Data Mining)

2- Delphi (Applications)

3- MATLAB (Specially Parallel and Distributed Computing and Image Processing)

4- OPNET (in Different Layers of a Network)

5- SQL Server (Database & DBMS)

6- BizTalk Server (Software Design in a Network)

7- Click View (Software Design and Application)

8- Rational Rose (Software Design)

9- Linux, Kernel Mode (Professional)

مقالات بین المللی:

1 - "A New Reliable Distributed Mutual Exclusion Algorithm" , P. Bayat, M. Challenger, M. E. Shiri, presented and published in USA (IASTED, 2005).

2- "A New Fault-Tolerance Algorithm", P. Bayat, M. Challenger and M. E. Shiri, Accepted in Mexico (IASTED, 2005).

3- "A New Robust Decentralized DMX Algorithm", P. Bayat, M. Challenger and M. E. Shiri, presented and published in Thailand (IASTED, 2006).

4- "A Reliable Optimization on Distributed Mutual Exclusion", M. Challenger, P. Bayat and M. R. Meibody presented and published in Spain (IEEE, 2006).

5- "A Simulation for Distributed Systems", P. Bayat, M. Bordbar and M. Challenger, accepted in Canada (IASTED, 2006).

6- "New Robust Centralized DMX Algorithm", M. Challenger, P. Bayat, V. Khalilipuor and M. R. Meibody, presented and published in Austria (IASTED, 2007).

7- "Simulation of Distributed Systems on Neural Networks", P. Bayat, M. Challenger and A. R. Ramli, accepted in Australia (IEEE, 2007).

8- "Optimizing of Distributed Centralize Algorithm", P. Bayat, M. Challenger and A. R. Ramli, accepted in Canada, (IASTED, 2008).

9- "Neural Networks as a Simulator in Distributed Systems", P. Bayat, A. Kordi, A. Ahmadi and A. R. Ramli, presented and published in Malaysia (IEEE, 2008).

10 - "Optimization of Distributed Systems on Neural Networks", P. Bayat, I. Evazadeh, M. I. Saripan and A. R. Ramli, Journal of IETECH, 2008.

11- "Creation of a Robust Distributed DMX Algorithm", P. Bayat, A. R. Ramli, M. I. Saripan S. Moshohor and M. Challenger, Accepted in Advances in Computer Science and Engineering, 2009.

12- "Segmenting bronchogenic carcinoma with bones metastasis in CT images using PET intensity markers approach", I. Avazpour, R. E. R., P. Bayat, A. J. Nordin, R. S. A. R. Abdullah, M. I. Saripan, Journal of Radiology and Oncology, Vol. 43, Issue 3, P. 180-186, September 2009.

13- "Design of a Reliable Distributed Control System", V. Nadimi, P. Bayat, Trends in Advanced Science and Engineering, Vol. 8, Issue 1, P. 39-49, 2013.

14- "Speed up Optimization in Distributed Systems", P. Bayat, L. Omrani and S. Bayat, IJIRSET Journal (Impact Factor 1.67), Vol. 2, Issue 11, November 2013.

15- " A New Approach for Block Based Steganalysis Using a Multi Classifier", L. Omrani and P. Bayat, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) as an ISC journal, September 2014.

16- "Block Based Steganalysis Wavelet Packet Decomposition", L. Omrani and P. Bayat, Accepted in IRANICA Journal (ISC) and published at December 2014.

 

 

مقالات ارایھ شده در کنفرانسھای داخلی:

 1. "A Hardware Simulation of Distributed Systems", Islamic Azad Universiy-Ardabil, 2003.
 2.  "An Optimization of Distributed Systems", 2nd National Conf, Ferdowsi University of Mashhad, 2004.
 3.  "A New Algorithm in Distributed CPU Caches", University of Mazandaran, 2004.
 4.  "A New Distributed RAID Algorithm", University of Mazandaran, 2004.
 5.  "Optimization of Parallel Algorithms", University of Mazandaran, 2004.
 6.  "A New Decentralize Reliable and Fault-Tolerance in Distributed Systems" University of Mazandaran, 2004.
 7.  "An Electrical Simulation of Distributed Systems", 1st conf. on Young Researchers, IAU of Kashan, 2005.
 8.  "Optimization of DAG in Parallel Algorithms by Appling Symmetry in Algebra", 1st conf. on Young Researchers, IAU of Kashan, 2005.
 9.  "A New Centralize Fault-Tolerance Algorithm", 1st conf. on Young Researchers, IAU of Kashan, 2005.
 10.  "Tafresh E-City", 1st student Conf. IAU of Lahijan, 2007.
 11.  "Infrastructure of E-Government", student Conf., IAU of Hamedan, 2007.
 12.  "Digital Image Block-Based Steganalysis by Using Block Overlap", First National Iranian Conference on Computer Engineering and IT, Payamenoor University, Isfahan, 2014.

 

 کتاب ھای گردآوری و تالیف شده:

 • عیب یابی و تعمیر شبکھ ھای کامپیوتری- جلد ١ - پیمان بیات- محرم چلنگر- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- سال ٨٧
 • عیب یابی و تعمیر شبکھ ھای کامپیوتری- جلد ٢ - پیمان بیات- محرم چلنگر- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- سال ٨٨
 •  تجارت الکترونیک در ایران - پیمان بیات - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-سال ٨٧
 •  فناوری اطلاعات در ایران - پیمان بیات - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-سال ٨٨
 •  تحلیل و طراحی پیشرفتھ در مھندسی نرم افزار - پیمان بیات- سیده لیلا عمرانی - انتشارات تایماز- سال ٩٣
 •  مرجع عملیاتی مھندسی نرم افزار - پیمان بیات- سیده لیلا عمرانی خراسانی - اتشارات تایماز - سال ٩۴
 •  پردازش سیگنال و تصویر - پیمان بیات- ثمین بیات- سیده لیلا عمرانی خراسانی- انتشارات تایماز- سال ٩۴
 •  پردازش تصاویر پزشکی - ثمین بیات-پیمان بیات - سیده لیلا عمرانی - انتشارات تایماز - سال ٩۴

 مجری پروژه ھای تحقیقاتی:

 •  پیاده سازی یک سیستم توزیع شده تحمل پذیر خطا بر اساس لینوکس- جھاد دانشگاھی تربیت مدرس- سالھای ٨۶-٨۴
 •  طراحی و تحلیل شھر الکترونیک تفرش- دانشگاه آزاد اسلامی تفرش- سالھای ٨۴-٨٣
 •  توزیع پردازشھای سنگین - جھاد دانشگاھی تربیت مدرس- سالھای ٩٢-٨٩
 •  بھبود پردازش تصاویر پزشکی - جھاد دانشگاھی تربیت مدرس- سال ٨٧
 • شبیھ سازی و مستندسازی شبکھ موجود در سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی- سالھای ٩١ تا ٩٣

ھمکاری در پروژه ھای تحقیقاتی:

 •  صادرات محصولات ICT از ایران بھ آفریقا سالھای ٨۵ و ٨۶
 •  بھینھ سازی DAG در سیستم ھای توزیع شده

مطالعات آزاد:

 • عرفان