کارشناس همایش ها و کارگاه ها

 

نام و نام خانوادگی: آمنه غمگسار

شرح وظایف: دریافت مقالات اعضای هیات علمی و ثبت در بانک اطلاعات مربوطه و پرداخت جایزه تشویقی به مقالاتی که مشمول جایزه می شوند مطابق بخشنامه های سازمان مرکزی و انجام امور اداری، جمع آوری نهایی گزارش کلیه مقالات و ثبت آنها در CD به صورت گزارش سه ماهه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تایید نهایی، دریافت کلیه پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری با صورتجلسات مربوطه و بررسی آنها و ثبت کردن در شورای پژوهشی واحد جهت تایید نهایی و ارسال آنها به دفتر امور پایان نامه ها جهت اخذ کد، ارسال آمار و اطلاعات مربوط به حوزه پزوهشی به معاونت های مختلف یا سازمان های دیگر درصورت نیاز و انجام امور متفرقه دیگر.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۳۲

سوابق اجرایی: چاپ چند مقاله در همایش های داخلی کشور

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: 

شرح وظایف: انجام امور طرح های پژوهشی

آخرین مدرک تحصیلی: 

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۷۷


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۹