بخشنامه های پژوهشی

 

- بخش نامه های پژوهشی:

موضوع بخشنامه

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

 معیارها و شاخص های اعتبارسنجی کنفرانس های خارجی - -
 لیست همایش های مورد تایید - -
 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور(۹۳/۲/۲۴) ۷۳/۳۸۶۷۳ ۹۳/۲/۲۴

 آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی

۷۰/۴۳۰۶۷

۹۴/۶/۲۸

 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور

۷۰/۹۲۰۰۳

۹۳/۱۰/۱۷

 آیین نامه دکتری پژوهش محور

۷۰/۲۵۲۶۸

۹۳/۲/۱۰

 شیوه نامه جامع انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی (به روز رسانی تیرماه ۹۹)

۱۴/۱۰/ص/۹۹ 

۹۹/۴/۱۴

 بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی(۱۳۹۲/۶/۲)

۵۵۸۸۵/ص/۹۳

۹۳/۶/۲

 آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۳/۴/۹)

۷۳/۶۹۵۹۳

۹۳/۴/۹

 پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۳/۲۵)

۸۱/۶۰۰۰۳

۹۳/۳/۲۵

 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۹۲/۱۰/۲۲)

۸۷/۳۵۲۶۷۶

۹۲/۱۰/۲۲

 ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-

-

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 

۸۶/۱۵۶۰۹ ۹۶/۱۱/۱۷
 بخشنامه راه اندازی سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۱۳۶۰ ۹۸/۱/۲۱
 بخشنامه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ملاک ارزشیابی مجلات حوزه علوم پزشکی جهت چاپ مقالات علمی محققان دانشگاه آزاد اسلامی  ۸۶/۳۲۳۵ ۹۸/۴/۹
 شیوه نامه اجرای چهارمین دوره طرح حمایت از هسته های دانشجویی مساله محور ۳۲۳/ص/۹۸ ۹۸/۴/۲۶
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ۸۶/۷۷۸۹ ۹۸/۶/۲۶
 لیست مجلات دارای اعتبار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به روز رسانی شهریور ۹۸) - ۹۸/۶/۲۶
 لیست مجلات جعلی و بی اعتبار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (ناریخ انتشار۱۳ شهریور ۱۴۰۰) - -
  طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی داخل کشور (باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی) ۴۸۰/ص/۹۸ ۹۸/۷/۸
  طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی خارج از کشور (باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی) ۴۸۰/ص/۹۸ ۹۸/۷/۸
 فهرست نشریات علمی موجود در رشته های مختلف علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷/۱۴/۶۷۶۸ ۱۳۹۸/۹/۱۹
 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی- سال ۹۸ ۱۰/۵۸۷۲۳

۹۸/۹/۱۹

 شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی  ۱۰/۷۴۵۸۲  ۹۸/۱۱/۱۶
 آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک. برون دانشگاهی) ۱۰/۲۰۷۶/ص/۹۹  ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
 متمم بخشنامه طرح های برون دانشگاهی ۱۰/۲۰۸۵/ص/۹۹  ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
 jcr 2020 - -
 Impact factors 2021 - -

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰