آزمایشگاه فیزیک پایه

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مسعود مهدوی رودمیانه

 

شرح وظایف: آزمایشگاه فیزیک پایه ۱و۳ (کنترل سلامتی دستگاهها در شروع هر ترم دانشگاهی، چیدمان دقیق و ستاپ بندی کامل مجموعه هر آزمایش، کنترل نظم آزمایشگاه، کمک در انجام آزمایش به دانشجویان، بررسی و کنترل کمبودهای آزمایشگاه جهت انجام خرید امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، برنامه ریزی هفتگی آزمایشگاهها به کمک کارشناسان آموزشی و...)

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی

اطلاعات تماس:     داخلی: ۱۱۴۶     آدرس پست الکترونیکی: mmahdavi339[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: نازنین مرادمند

شرح وظایف:

آزمایشگاه فیزیک پایه ۲

۱- برنامه ریزی کلاسهای آزمایشگاهی در شروع ترم

۲- اقدام برای درخواست وسائل مورد نیاز آزمایشگاه

۳- هماهنگی با اساتید جهت برنامه ریزی کلاسهای آزمایشگاه

۴- تشریح روش انجام آزمایش ها برای دانشجویان و نظارت بر اجرای آن

۵- تنظیم وسایل آزمایشگاهی و حفاظت و نگهداری مداوم آنها

۶- آموزش به دانشجویان جهت استفاده صحیح و مراقبت از وسایل آزمایشگاهی به هنگام کار

۷- راه اندازی و انجام آزمایشهای جدید

۸- راهنمایی و مساعدت با دانشجویان در انجام محاسبات و نوشتن دستورکار و رفع اشکالات آنها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۸   آدرس پست الکترونیکی: Nazaninmoradmand[at]yahoo.com

 

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۴