آزمایشگاه جغرافیا و سایت GIS

 

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم انسانی)

نام و نام خانوادگی: فریدون آزاد غلامی

 

 

شرح وظایف: 

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷