فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش  رساله دکترای تخصصی   

صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی پژوهش محور    

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور    

فرم ارزشیابی دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور     

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور    

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور    

فرم ب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور    

 فرم درخواست پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور   

 فرم درخواست دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش محور   

گزارش پیشرفت کار شش ماهه اول (دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور)    

گزارش پیشرفت کار شش ماهه دوم (دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور)    

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور

تعهدنامه اصالت مقاله   

    

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۹