فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش­ محور    

فرم درخواست پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی پژوهش­ محور     

صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی پژوهش ­محور­­