تخفیفات آزمایشگاه به مشتریان

 

آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد واحد (همکاراستاندارد)

چگونگی اعمال تعرفه برای درخواست کنندگان

میزان تخفیف

درخواست کنندگان

۵۰%

دانشجویان و اعضای مراکز رشد و مرکز پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۱

۳۰%

اعضای هیات علمی دانشگاه

(برای اجرای طرح پروژه های برون دانشگاهی و درون دانشگاهی)

۲

۲۰%

دانشجویان سایر دانشگاه ها

۳

۱۰%

اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها

۴

-

سایر کاربران

۵

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۶