خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد واحد رشت

 

  • کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی (GC/MS)
  • طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
  • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • طیف سنج زیر قرمز تبدیل فوریه Fourier Transform Infrared (FTIR)
  • اسپکتروفتومتر دو شعاعی مرئی – فرابنفش Double Beam UV-Visible  Spectrophotometer
  • طیف سنج بازتابش انتشاری Diffuse Reflectance Spectrophotometer (DRS)
  • کجلدال Kjeldahl Distillation System
  • کدورت سنج
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸