آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد(همکار استاندارد)