آزمایشگاه مهندسی برق

نام حوزه: معاونت پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی:  لاله هدایتی

شرح وظایف:همکاری با اساتید در برگزاری دروس عملی

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۶