کتابهای درحال ترجمه سایر واحدها

کتاب های در حال ترجمه سایر واحدهای دانشگاهی جهت پرهیز از دوباره کاری

 

۱- کتاب "Cooperative Learning in the classroom " (یادگیری مشارکتی در کلاس) توسط آقای دکتر سید امیر حسین سرکشیکیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

۲- کتاب "Mathematics for physical chemistry(4TH Edition) " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد گرگان

۳- کتاب "The interpretation of financial statements accounting tools " توسط عضو هیات علمی واحد تهران شمال

۴- کتاب "Cases in orgazinational behavior " توسط عضو هیات علمی واحد تهران غرب

۵- کتاب "marchs Organic Chemistry " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد نیشابور

۶- کتاب "Vibration of buildings to wind and earthquake loads " توسط عضو هیات علمی واحد فیروزکوه

۷- کتاب "Food Stabilisers, Thickeners and Gelling Agents " توسط عضو هیات علمی واحد بویین زهرا

۸- کتاب "Sustainable Economic Develpment " توسط  آقای دکتر محمد پوراحتشام عضو هیات علمی واحد سبزوار

۹- کتاب "The- Accounting-Cycle " توسط  آقای مهدی پرورش عضو هیات علمی واحد رودان

۱۰-کتاب "  Boundary value problems and partal differntial equations(Fifth Edition)" توسط عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

۱۱-کتاب " Theory of elasticity and stress concentration" توسط عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز