کتابهای درحال ترجمه سایر واحدها

کتاب های در حال ترجمه سایر واحدهای دانشگاهی جهت پرهیز از دوباره کاری

 

۱- کتاب "Cooperative Learning in the classroom " (یادگیری مشارکتی در کلاس) توسط آقای دکتر سید امیر حسین سرکشیکیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

۲- کتاب "Mathematics for physical chemistry(4TH Edition) " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد گرگان

۳- کتاب "The interpretation of financial statements accounting tools " توسط عضو هیات علمی واحد تهران شمال

۴- کتاب "Cases in orgazinational behavior " توسط عضو هیات علمی واحد تهران غرب

۵- کتاب "marchs Organic Chemistry " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد نیشابور

۶- کتاب "Vibration of buildings to wind and earthquake loads " توسط عضو هیات علمی واحد فیروزکوه

۷- کتاب "Food Stabilisers, Thickeners and Gelling Agents " توسط عضو هیات علمی واحد بویین زهرا

۸- کتاب "Sustainable Economic Develpment " توسط  آقای دکتر محمد پوراحتشام عضو هیات علمی واحد سبزوار

۹- کتاب "The- Accounting-Cycle " توسط  آقای مهدی پرورش عضو هیات علمی واحد رودان

۱۰-کتاب "  Boundary value problems and partal differntial equations(Fifth Edition)" توسط عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

۱۱-کتاب " Theory of elasticity and stress concentration" توسط عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۱۲- کتاب "Enterprise Risk Management" توسط هیات علمی استان خوزستان

۱۳- کتاب "Integrating the environment in urban planning and managment(key principles and approaches for cities in the 21st century)(David Dodman and Gordon mcGranahan, international intitute for environment and development(IIED)" توسط هیات علمی استان یزد

۱۴-کتاب How to Make Your Home a Smart Home  نوشته Hamilton Stuart توسط آقای دکتر علی شهیدی نژاد عضو هیات علمی گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

۱۵- کتاب Construction Management توسط یکی از اعضای هیات علمی واحد همدان

۱۶- کتاب Quantum Transport: Atom to transistor تالیف Supriyo Datta توسط سرکارخانم دکتر نیری، از اعضای محترم هیات علمی واحد یزد 

۱۷- کتاب Hand book motivation at school نوشته khthryn R. wentzel and Allan wigfield توسط آقای دکتر مجید پاکدامن، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات 

۱۸- کتاب strategic information system Management/Kevin Grant انتشارات printed by seng LCC press Singapore توسط جناب آقای دکتر چاغروند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 

۱۹- کتاب "زمین شناسی" نوشته " اندرو مک لیش" توسط خانم مریم السادات سجادی نسب، عضو هیات علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

۲۰- کتاب"CUCURBIT DISEASE FIELD GUIDE"ویراستارها : Chet Kurowski, Kevin Conn,  Jeff Lutton, Staci Rosenberger Seminis and DeRuiter, 2015  توسط سرکار خانم دکتر سیمیمن نصرتی، عضو هیات علمی واحد یزد

۲۱- کتاب"Active Ageing and Physical Activity: Guideline , Functional Exercises and Recommendations" نویسندگان : Concalo Nuno Figueiredo Dias , Micael Santons Couceiro, Springer International Publishing توسط آقای دکتر محمدعلی نودهی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۲۲- کتاب تخصصی "Multivariable calculus for Independent Learners" انتشارات پیرسون، توسط دو نفر از اعضای گروه هیات علمی گروه ریاضی واحد بیرجند

۲۳- کتاب "Geotechnical Aspects os Pavement Engineering" انتشارات Momentum Press توسط آقای محمد امین نوذری، عضو هیات علمی گروه عمران مرکز ماسال

۲۴- کتاب "Realaism in Practice" توسط آقای دکتر ماشاالله حیدرپور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و گروهی از دانشجویان رشته علوم سیاسی

۲۵- کتاب "International Relations" توسط آقای دکتر مهدی جاودانی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و گروهی از دانشجویان رشته علوم سیاسی

۲۶- کتاب "Frontiers of Medical Imaging" از انتشارات "Worla Scientific(2014)" توسط اعضای هیات علمی گروه برق واحد بیرجند

۲۷- کتاب "poities the basic" تالیف Stephen D. Tansey توسط آقای دکتر عباسعلی طالبی، عضو هیات علمی واحد سوادکوه

۲۸- کتاب "Titrasim ve Dalgalar" به زبان فارسی با عنوان "ارتعاشات و امواج" به تالیف "Prof.Dr. Yuksel OZDEMIR" از زبان ترکی استانبولی به زبان فارسی توسط آقای دکتر نادر احمدی، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

۲۹- کتاب "QUINOA THE KITCHEN" نوشته Chiara cauda ، توسط آقای دکتر مجتبی علوی فاضل عضو هیات علمی واحد اهواز

۳۰- کتاب "Principle of sustainable energy syatems(second edition)" نوشته Frank Kreith ، توسط عضو هیات علمی واحد ماهشهر

۳۱- کتاب "Energy systems engineering evaluation and implementaion(second edition)"نوشته Frank Kreith ، توسط عضو هیات علمی واحد ماهشهر

۳۲- کتاب "physical activity and and the aging brain effects of Exercise on Neurological Function" نوشته Ronald Watsin  توسط خانم دکتر لاله همبوشی عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی واحد مشهد

۳۳- کتاب "A Rich Seam . How New Pedagogies Find Deep Learning " توسط یکی از اعضای هیات علمی واحد علی آباد کتول

۳۴- کتاب "Fostering Innovation and entrepeneurship Enteroreneurial Ecosystem and Enteroreneurial Fundamentals in the USA and Germany  " توسط یکی از اعضای هیات علمی واحد علی آباد کتول

۳۵- کتاب"Social class in the 21th century - mike savage" توسط آقای دکتر عبدالرضا هاشمی، عضو هیات علمی واحد شوشتر

۳۶- کتاب "Child and Adolescent Theraoy : Science and Art" توسط خانم دکتر زهره رئیسی، عضو هیات علمی واحد نجف آباد

۳۷- کتاب "Boron Nitride Nanotubes in Nanomedicine" توسط خانم دکتر الهام تازیکه، عضو هیات علمی واحد گرگان

۳۸- کتاب "The Sources of Normativity" توسط خانم دکتر الهه ابوالحسنی، عضو هیات علمی واحد تاکستان بوئین زهرا

 

 

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۷