کتابهای درحال ترجمه سایر واحدها

کتاب های در حال ترجمه سایر واحدهای دانشگاهی جهت پرهیز از دوباره کاری

 

۱- کتاب "Cooperative Learning in the classroom " (یادگیری مشارکتی در کلاس) توسط آقای دکتر سید امیر حسین سرکشیکیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

۲- کتاب "Mathematics for physical chemistry(4TH Edition) " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد گرگان

۳- کتاب "The interpretation of financial statements accounting tools " توسط عضو هیات علمی واحد تهران شمال

۴- کتاب "Cases in orgazinational behavior " توسط عضو هیات علمی واحد تهران غرب

۵- کتاب "marchs Organic Chemistry " توسط عضو هیات علمی گروه شیمی واحد نیشابور

۶- کتاب "Vibration of buildings to wind and earthquake loads " توسط عضو هیات علمی واحد فیروزکوه

۷- کتاب "Food Stabilisers, Thickeners and Gelling Agents " توسط عضو هیات علمی واحد بویین زهرا

۸- کتاب "Sustainable Economic Develpment " توسط  آقای دکتر محمد پوراحتشام عضو هیات علمی واحد سبزوار

۹- کتاب "The- Accounting-Cycle " توسط  آقای مهدی پرورش عضو هیات علمی واحد رودان

۱۰-کتاب "  Boundary value problems and partal differntial equations(Fifth Edition)" توسط عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

۱۱-کتاب " Theory of elasticity and stress concentration" توسط عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۱۲- کتاب "Enterprise Risk Management" توسط هیات علمی استان خوزستان

۱۳- کتاب "Integrating the environment in urban planning and managment(key principles and approaches for cities in the 21st century)(David Dodman and Gordon mcGranahan, international intitute for environment and development(IIED)" توسط هیات علمی استان یزد

۱۴-کتاب How to Make Your Home a Smart Home  نوشته Hamilton Stuart توسط آقای دکتر علی شهیدی نژاد عضو هیات علمی گروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

۱۵- کتاب Construction Management توسط یکی از اعضای هیات علمی واحد همدان

۱۶- کتاب Quantum Transport: Atom to transistor تالیف Supriyo Datta توسط سرکارخانم دکتر نیری، از اعضای محترم هیات علمی واحد یزد 

۱۷- کتاب Hand book motivation at school نوشته khthryn R. wentzel and Allan wigfield توسط آقای دکتر مجید پاکدامن، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات 

۱۸- کتاب strategic information system Management/Kevin Grant انتشارات printed by seng LCC press Singapore توسط جناب آقای دکتر چاغروند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 

۱۹- کتاب "زمین شناسی" نوشته " اندرو مک لیش" توسط خانم مریم السادات سجادی نسب، عضو هیات علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن