کارشناس اداره انتشارات

نام حوزه:معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: غلامحسین ماهگل

شرح وظایف: انجام امور انتشارات(چاپ کتاب اساتید)، انجام امور محوله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۶۰

 

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۷