اخبار وب سایت زیر مجموعه - آرشیو

مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در فهرست مجلات برتر نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی قرار گرفت

مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در فهرست مجلات برتر نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی قرار گرفت

هرساله پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ده نشریه برتر را در هر یک از گروه های تخصصی پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر و معماری از میان برترین نشریات علمی پژوهشی کشور انتخاب می نماید که در آخرین لیست منتخبین نام مجله بین المللی مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در میان برترین های گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی به چشم می خورد.

ادامه مطلب